آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤسسات خدمات انتظامی (حفاظتی و مراقبتی)

۱۴/۹/۱۳۸۸ شماره۳۶/۴۸۱۵/ط
آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤسسات خدمات انتظامی (حفاظتی و مراقبتی)

ستاد کل نیروهای مسلح ـ معاونت طرح و برنامه و بودجه
موضوع : آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه ـ مؤسسات خدمات انتظامی (حفاظتی و مراقبتی)
۱ـ در راستای اجرای ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر مجوز تشکیل مؤسسات غیردولتی خدمات انتظامی (حفاظتی و مراقبتی)، وزیر وقت کشور و رئیس شورای امنیت، طی نامه شماره ۱۰۸۲۴/۱۳/۶/ه ش مورخ ۴/۵/۱۳۸۵ آیین نامه اجرایی ماده مذکور را تهیه و جهت سیر مراحل، تقدیم نمود.
۲ـ ستاد کل نیروهای مسلح طی چندین جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان شورای امنیت و وزارت کشور، ناجا، ساحفا ناجا، دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی معظم کل قوا، آیین نامه اجرایی مذکور را در چند مرحله بررسی نمود. پس از دریافت نظریه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و بررسی نهائی، مراتب طی گردشکار شماره ۷۴۳۶۶ مورخ ۱/۵/۱۳۸۸ تقدیم فرماندهی معظم کل قوا گردید.
بموجب اوامر مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۸۸ مقرر است:
« پیشنهاد ستاد کل با آیین نامه اصلاحی ریاست ستاد کل، ابلاغ شود.»
۳ـ در اجرای اوامر صادره، آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه به شرح پیوست ابلاغ می گردد، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اجرای آن با رعایت موارد ذیل اقدام نمایند:
الف) ارتباط کاری مؤسسات خدمات انتظامی (حفاظتی و مراقبتی فقط می بایست از طریق ناجا (مرکز انتظام یا قسمتهای مشابه در فرماندهی انتظامی استانها و شهرستانها) صورت پذیرد و از برخوردهای متعدد پرهیز شود.
ب) مؤسسات خدمات انتظامی (حفاظتی و مراقبتی) و دفاتر خدمات الکترونیک موجود می بایست ظرف مدت ۶ ماه با این آیین نامه تطبیق داده شوند. در غیراین صورت ناجا از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورد.

    ج) ناجا در اولین فرصت شرح فعالیتهای دفاتر خدمات الکترونیک و ساز و کارهای لازم و تعامل بین آنها و ناجا را با اخذ نظر وزارت کشور و ساحفاناجا برای تأیید به ستاد کل نیروهای مسلح ارسال نماید.
    د) ناجا گزارش وضعیت و عملکرد مؤسسات خدمات انتظامی (حفاظتی و مراقبتی) و دفاتر الکترونیک را در سال اول هر ۳ ماه یک بار و در سالهای بعد هر ۶ ماه یک بار به ستاد کل ارسال نماید.
    هـ) کارکنان مؤسسات خدمات انتظامی (حفاظتی و مراقبتی) و دفاتر خدمات الکترونیک ضابط دادگستری محسوب نمی شوند و امور مربوط به جرائم مشهود و غیرمشهود توسط سلسله مراتب ذیربط ناجا و مطابق مقررات کارسازی می شود.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ـ سرلشکر بسیجی دکتر سیدحسن فیروزآبادی

آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤسسات خدمات انتظامی (حفاظتی و مراقبتی)

   ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی:
    پس از موافقت فرماندهی کل نیروهای مسلح، به وزارت کشور اجازه داده می شود از طریق نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل مؤسسات غیردولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به مؤسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق براساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح به تصویب شورای امنیت کشور می رسد، اقدام نماید.

بسمه تعالی

   پیش گفتار
   موضوع مشارکت مردم در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی، سابقه ای به قدمت عمر بشر دارد. انسان در طول تاریخ همواره به صورت جمعی زندگی کرده است و در قالب گروه های مختلف حیات اجتماعی متفاوتی از خود به نمایش گذاشته است.

از مصادیق بارز این مشارکت در کشور ما حضور آگاهانه، مردم ایران در پیروزی انقلاب اسلامی و صحنه های اجتماعی و سیاسی مانند هشت سال دفاع مقدس می باشد.
با توجه به این واقعیت، نیروی انتظامی به عنوان متولی نظم و امنیت می تواند از این انرژی بالقوه مردمی استفاده نماید و رویکرد امنیت پایدار و مردمی و افزایش نقش ارزنده مشارکت مردم در تقویت امنیت عمومی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
سند چـشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران بر تـحقق جامعه امن تأکید کرده است.
ماده۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامیایران نیز اجازه واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی را به مؤسسات غیردولتی با حفظ کنترل و نظارت دقیق پلیس و مدیریت بر نحوه فعالیتهای بخش غیردولتی داده است که در زمینه های مختلف از حضور شبگردان و نگهبانان در محلات و مجتمع های مسکونی، تجاری و صنعتی تا طراحی، نصب و پشتیبانی سیستم های حفاظتی و واردات، تولید، توزیع و نصب سیستم های حفاظتی الکترونیکی هشداردهنده در کشور را ساماندهی نماید و این فعالیت ها را عنوانی یکی از اقدامات اساسی پلیس در پیشگیری از وقوع جرم در دستورکار قرار دهد.
در این راستا آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه برابر مستندات قانونی و نظارت کارشناسان امنیتی، انتظامی، قضایی و حقوقی مشتمل بر پیش گفتار، ۵ فصل، ۳۹ ماده ۳۸ تبصره تنظیم شده است.

   فصل اول « کلیات»

   ماده۱ـ مقدمه
   در اجرای ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه که مقرر می دارد:
   « پس از موافقت فرماندهی کل نیروهای مسلح، به وزارت کشور اجازه داده می شود از طریق نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل مؤسسات غیردولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به مؤسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق براساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح به تصویب شورای امنیت کشور می رسد، اقدام نماید.
   ضوابط و مقررات تشکیل مؤسسات مزبور و چگونگی تعامل آنها با ناجا، سازمانها، ادارات و ارگانهای ذیربط برابر مفاد این آیین نامه خواهدبود.
   ماده۲ـ هدف
   ارتقاء ظرفیت و توان ناجا در پیشگیری از وقوع جرایم و ارائه خدمات انتظامی، حفاظتی و مراقبتی به مردم.
   ماده۳ـ منظور
   الف ـ تقویت امنیت عمومی و پیشگیری از وقوع جرایم با بهره گیری از تجهیزات و فناوری های نوین و نیروی مردمی.
   ب ـ جلب مشارکت مردم در برقراری امنیت عمومی.
   ج ـ افزایش احساس امنیت در جامعه با گسترش حضور عوامل حفاظتی و انتظامی و بهره گیری از متخصصان و صاحب نظران با تجربه نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی.
   د ـ بهره گیری از ظرفیت های بخش غیردولتی در بخشی از امور اجرایی خدمات انتظامی.
   هـ ـ تسهیل و تسریع در ارائه خدمات اداری، انتظامی، حفاظتی و مراقبتی به مردم.
   ماده۴ـ اختصارات:
   الف ـ ستاد کل: به جای ستاد کل نیروهای مسلح.
   ب ـ شاک: به جای شورای امنیت کشور.
   ج ـ ناجا: به جای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
   د ـ ساحفاناجا: سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی ج.ا.ا
   هـ ـ فا.استان: به جای فرماندهی انتظامی استان.
   و ـ مرکز انتظام: به جای مرکز خدمات حفاظتی و مراقبتی ناجا.
   ز ـ فا شهرستان: به جای فرماندهی انتظامی شهرستان.
   ح ـ مؤسسه : به جای مؤسسه غیردولتی خدمات انتظامی (حفاظتی و مراقبتی).
   تبصره ـ در صورت تغییر عناوین و ساختارهای مراجع فوق از نام های جدید و جایگزین استفاده خواهدشد.
   ماده۵ ـ تعاریف
   الف ـ خدمات انتظامی:
   خدماتی که با ارائه آنها بخشی از انضباط عمومی در جامعه و استقرار نظم محقق می شود مانند گذرنامه، گواهینامه، اجرائیات راهنمایی و رانندگی، وظیفه عمومی و تشخیص هویت.
   ب ـ خدمات حفاظتی و مراقبتی:
   مراقبت و نگهبانی از اماکن، تأسیسات و تسهیلات فاقد رده حفاظتی، کنترل تردد در این گونه اماکن و تأمین امنیت جابجایی اموال و اسناد بهادار و سایر فعالیتهایی که صرفاً جنبه ی حفاظت فیزیکی دارد.
   ج ـ مرکز انتظام:
   بخشی از پلیس پیشگیری ناجا است که صدور مجوز فعالیت مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی مندرج در این آیین نامه و اعمال کنترل و نظارت دقیق بر فعالیت آنها را (در استانها و شهرستانها توسط رده مربوط) برعهده دارد.
   د ـ مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی:
   به مؤسسات غیردولتی اطلاق می شود که برابر قوانین و مقررات جاری و ضوابط مندرج در این آیین نامه تشکیل و پس از ثبت، تحت نظارت و کنترل ناجا، مجاز به فعالیت حفاظتی و مراقبتی به شرح مندرج در این آیین نامه خواهندبود.
   هـ ـ دفاتر خدمات انتظامی (دفتر خدمات الکترونیک پلیس یا پلیس + ۱۰) :
   دفاتر و مؤسساتی هستند که به منظور ارائه بخشی از خدمات انتظامی همچون دریافت و تحویل مدارک و اسناد گواهینامه، گذرنامه، اجرائیات راهنمایی و رانندگی و وظیفه عمومی و تشخیص هویت برابر مقررات تشکیل می شوند.
   و ـ کارفرما:
   اشخاص حقیقی و حقوقی که در قالب قرارداد منعقده با مؤسسات موضوع این آیین نامه خدمات حفاظتی و مراقبتی دریافت خواهندکرد.
   ز ـ کارکنان:
   کارکنان به افرادی اطلاق می شود که در امور اداری و اجرایی مؤسسات و دفاتر شاغل خواهندشد و نگهبانان و مراقبان افرادی هستند که برابر ضوابط مندرج در این آیین نامه توسط مؤسسات بکارگیری شده و براساس قرارداد منعقده وظیفه برقراری امور حفاظتی و مراقبتی را عهده دار هستند.

   فصل دوم « شرایط تشکیل و رتبه بندی مؤسسات»

   ماده۶ ـ مؤسسات در امور خدمات حفاظتی و مراقبت از اماکن و تأسیسات فاقد طبقه بندی حفاظتی، نصب و توزیع واردات و صادرات تجهیزات ایمنی و امنیتی، مشاوره و آموزش عوامل اجرایی، حمل پول و اوراق بهادار فعالیت می نمایند.
   ماده۷ـ مؤسسات مشمول این آیین نامه با شخصیت حقوقی غیردولتی در چارچوب قانون تجارت تشکیل می شوند و باید دارای هیئت مدیره و مدیرعامل باشند.
   تبصره ـ نمونه اساسنامه مؤسسات توسط ناجا در چارچوب قوانین کشور و مفاد این آیین نامه تهیه و به تأیید وزیر کشور خواهدرسید. ثبت و تغییرات ثبتی این مؤسسات مطابق اساسنامه نمونه و با رعایت ضوابط این آیین نامه خواهدبود.
   ماده۸ ـ شرایط مؤسسین و اعضای هیئت مدیره، مدیران، کارکنان و نگهبان ها:

مؤسسین، رؤسا، مدیران، اعضاء هیئت مدیره، کارکنان، نگهبان ها و مراقبان مؤسسات موضوع این آیین نامه، باید واجد شرایط زیر باشند:
الف ـ داشتن تابعیت ایرانی.
ب ـ اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی.
ج ـ نداشتن سابقه عضویت و وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی ضدانقلاب، معاند و غیرقانونی و نداشتن سابقه سوء امنیتی (با تأیید مراجع ذیصلاح).
د ـ نداشتن سوء شهرت به تشخیص ناجا.
هـ نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر براساس اسناد موجود در مبادی ذیربط ناجا.
و ـ نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و مواد روان گردان با تأیید واحدهای بهداشتی و درمانی تعیین شده توسط ناجا.
ز ـ داشتن سلامت جسمی و روانی برابر تأیید واحدهای درمانی تعیین شده توسط ناجا (به نحوی که توانایی انجام وظایف محوله را داشته باشد).
ح ـ داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت برای افراد ذکور.
ط ـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای کارکنان و خواندن و نوشتن برای نگهبان ها و سایر نیروهای شاغل در مؤسسه.
ی ـ اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل علاوه بر شرایط عمومی فوق باید دارای شرایط اختصاصی زیر نیز باشند:
ـ داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه کار در نیروهای مسلح برای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره ضروری است.
ـ مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مؤسسات فقط می توانند در یک مؤسسه عضویت داشته باشند.
ـ داشتن حداقل ۳۵ سال سن و مدرک تحصیلی فوق دیپلم (یا معادل آن در نیروهای نظامی و انتظامی) برای مدیرعامل و هیئت مدیره ضروری است.
ـ داشتن صلاحیت های حرفه ای برای مدیرعامل موسسات با تأیید مرکز انتظام یا رده انتظامی مربوط به تناسب نوع و محدوده کار مؤسسه.
ـ اخراج شدگان از دستگاه های کشوری و لشکری نمی توانند عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل مؤسسات باشند.
ـ اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل مؤسسات نباید در دستگاه ها، مؤسسات و نهادهای دولتی (کشوری، لشکری) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی اشتغال داشته باشند.
تبصره۱ـ تعداد اعضای هیئت مدیره حداقل ۵ و حداکثر ۷ نفر و عضویت بیش از دو نفر از اعضای یک خانواده (در طبقه اول) در هیئت مدیره مؤسسه ممنوع است.
تبصره۲ـ در شرایط مساوی، ایثارگران، رزمندگان، بسیجیان فعال و بازنشستگان انتظامی، نظامی و امنیتی و فرزندان آنها برای تأسیس و بکارگیری و مدیریت در مؤسسات اولویت دارند.
ماده۹ـ پیگیری احراز صلاحیتهای مذکور در ماده۸ برای مؤسسین، رؤسا و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل مؤسسات برعهده ی مرکز انتظام ناجا یا واحدهای ذیربط در استانها یا شهرستانها خواهدبود و در مورد سایر کارکنان مؤسسه در چارچوب مقرراتی که ناجا ابلاغ می نماید برعهده مدیرمؤسسه مربوط می باشد و ناجا بر حُسن اجرای آن نظارت می کند.
تبصره۱ـ مرکز انتظام ناجا یا واحدهای ذیربط در استانها و شهرستانها موظفند درخصوص تأیید صلاحیت مؤسسین، رؤسا، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل نظریه ساحفاناجا را اخذ و ملاک عمل قرار دهند.
تبصره۲ـ چنانچه هریک از مؤسسین، رؤسا و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل یا کارکنان مؤسسات بنا به نظر ساحفاناجا فاقد هر یک از شرایط مندرج در ماده۸ تشخیص داده شدند مجاز به ادامه فعالیت در مؤسسه نخواهندبود.
ماده۱۰ـ اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و ادارات تابعه آن در استانها و مناطق آزاد در صورتی می توانند نسبت به ثبت مؤسسات موضوع این آیین نامه اقدام کنند که این مؤسسات قبلاً از ناجا (مرکز انتظام یا رده های مربوط در استان و شهرستان) مجوز مربوط را دریافت کرده باشند و اساسنامه موسسات به تأیید رده مربوط ناجا رسیده باشد.
ماده۱۱ـ به مؤسسات با توجه به نوع فعالیت و توانمندی آنها و براساس ضوابط و استانداردهای مصوب و دستورالعملی که توسط ناجا تهیه و به تصویب وزیر کشور می رسد، پروانه فعالیت در سه رتبه به شرح ذیل اعطاء می گردد:
رتبه سوم: حفاظت از اماکن و تأسیسات خصوصی و دولتی فاقد طبقه بندی حفاظتی از قبیل محلات، مجتمع های مسکونی، تجاری، صنعتی، شعب غیرمادر بانکهای خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه، اماکن تفریحی، فرهنگی، آموزشی، ورزشی، درمانی، زمین ها و تأسیسات کشاورزی، سیلوها، انبارهای کالا و پروژه های عمرانی.
رتبه دوم: علاوه بر موارد مندرج در رتبه سوم، حفاظت از شعب غیرمادر بانکهای دولتی، توزیع و نصب سامانه های حفاظتی و مراقبتی الکترونیکی، حمل و نقل پول و اوراق بهادار مربوط به شعب غیرمادر بانکها (دولتی و غیردولتی) و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و اسناد و اشیاء بهادار.
رتبه یکم: علاوه بر موارد مندرج در رتبه سوم و دوم، مراقبت از گردشگران، طراحی و مشاوره در زمینه طرحهای حفاظتی، تولید، واردات و صادرات اقلام، تجهیزات و سامانه های حفاظتی و مراقبتی الکترونیکی و آموزش نیروی انسانی مرتبط با موضوع این آیین نامه.
تبصره۱ـ در کلیه امور مذکور در رتبه های سه گانه، از کارکنان غیرمسلح استفاده می شود و در صورت نیاز به نیروی مسلح براساس ماده ۲۷ این آیین نامه اقدام می شود.
تبصره۲ـ با توجه به وظایف قانونی ناجا، محدوده ی وظایف و تعاملات مؤسسات با ناجا در انجام فعالیتهای مذکور در رتبه های فوق براساس کلیاتی که در دستورالعمل صدر این ماده تعیین می شود و بنا به مقتضیات زمانی و مکانی و در قالب طرحهای انتظامی (با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظت) توسط رده های ناجا به مؤسسات ابلاغ می شود.
تبصره۳ـ مؤسسات مجاز به راه اندازی محافظین شخصی (بادی گارد) و یا دخالت در امور تحقیق در هر زمینه ای (کارآگاه خصوصی یا….) نمی باشند.
تبصره۴ـ مؤسسات بدون هماهنگی ناجا حق تعطیلی، انتقال، صلح و واگذاری کلی یا جزئی، به صورت موقت یا دائم، مجوز و اختیارات خود را به اشخاص ثالث حقوقی یا حقیقی را ندارند.
تبصره۵ ـ مؤسسات موظفند قراردادهای خود را رأساً انجام داده و حق واگذاری به غیر را ندارند.

   فصل سوم « تکالیف مؤسسات»

   ماده۱۲ـ مؤسسات مشمول این آیین نامه موظفند حقوق و مزایای کارکنان و نگهبانان و مراقبان خود را مطابق قوانین موضوعه و ازجمله قانون کار پرداخت و نیز نسبت به بیمه نمودن آنان وفق قوانین مربوط (کار و تأمین اجتماعی و….) اقدام نمایند.
   ماده۱۳ـ معاضدت حقوقی از کارکنان و نگهبانان و مراقبان در رابطه با کلیه دعاوی و شکایاتی که به سبب انجام وظیفه آنان ناشی می شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است بر عهده ی مؤسسه مربوط می باشد.
   تبصره۱ـ در صورتی که کارکنان و نگهبانان و مراقبان در حین انجام وظیفه دچار صدمه جسمی و مالی یا هر نوع خسارت دیگر ناشی از انجام وظیفه شوند پرداخت آن بخش از هزینه ها (درمان، خسارت یا….) که توسط بیمه یا ضارب به هر دلیل پرداخت نشود برعهده مؤسسه خواهدبود.
   تبصره۲ـ چنانچه کارکنان یا نگهبانان و مراقبان از طرف عناصر ضدانقلاب مورد تعرض واقع شوند که منجر به شهادت یا مجروحیت آنان شود برابر قوانین و مقررات جاری کشور در این خصوص اقدام خواهدشد.
   ماده۱۴ـ مؤسسات در قبال قرارداد منعقده در حوزه تعیین شده در قرارداد مسئولیت دارند و براساس قوانین و مقررات جاری کشور پاسخگوی خسارات وارده ناشی از قصور و تخلفات کارکنان و عوامل مؤسسه در برابر کارفرما می باشد.
   تبصره۱ـ عناوین و مصادیق تخلفات و قصور مؤسسات و چگونگی برخورد با هریک از آنها و اختیارات کمیسیونهای رسیدگی در محدوده مقررات عمومی کشور در قالب یک دستورالعمل توسط ناجا تهیه و پس از تصویب وزیر کشور ابلاغ و اجرا خواهدشد.
   تبصره۲ـ نمونه و الگوی قراردادهای مؤسسات با کارفرمایان توسط ناجا تهیه و در اختیار مؤسسات قرار خواهدگرفت. ناجا بر اجرای صحیح قراردادهای منعقده نظارت خواهدکرد.
   تبصره۳ـ مؤسسات می توانند مطابق مقررات کشور نسبت به بیمه نمودن موضوع قراردادها اقدام نمایند.
   تبصره۴ـ مرجع رسیدگی به اختلافات کارفرمایان با مؤسسات، مراجعقضایی خواهندبود. در صورت رضایت طرفین، رده ی ذیربط ناجا می تواند به عنوان داور، طبق قوانین جاری کشور داوری و حکمیت نماید.
   ماده۱۵ـ مدیرعامل مؤسسه و متصدیان ارائه دهنده خدمات انتظامی، حفاظتی و مراقبتی موظفند به صورت مستمر و روزانه سایتهای خدمات الکترونیکی و صندوق پست الکترونیک خود را رویت کنند و از آخرین اطلاعیه ها و دستورالعملهای صادره از ناجا مطلع شوند و آنها را اجرا نمایند. ناجا موظف است ظرف حداکثر ۷۲ ساعت اینگونه موارد را رسماً و کتباً به مؤسسات ابلاغ نماید.
   تبصره ـ ناجا موظف است در ایجاد بسترهای ارتباطی و تبادل اطلاعات مربوط ضوابط و مقررات مندرج در آیین نامه امنیت فاوا و آیین نامه حفاظت اسناد و مدارک نیروهای مسلح را رعایت نماید.
   ماده۱۶ـ مؤسسات حق دخالت و پیگیری امور امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی و قضایی و فعالیتهای خارج از مفاد این آیین نامه را ندارند و هرگاه در حین انجام وظیفه به این امور برخورد نمایند موظفند مراتب را بدون فوت وقت به ناجا گزارش نمایند.
   تبصره ـ تخطی از این ماده موجب طرح موضوع در کمیسیون رسیدگی به تخلفات خواهدبود و در صورت وقع جرم به مراجع قضایی ارجاع خواهدشد.
   ماده۱۷ـ هیئت مدیره، مدیرعامل، کلیه کارکنان و نگهبانان و مراقبان مؤسسات موظفند علاوه بر اجرای دقیق قوانین و مقررات کشور، طرح تکریم ارباب رجوع و رعایت شئون اسلامی در محیط کار، ضوابط و دستورالعملهای انضباطی و اجرایی را که ناجا در چارچوب این آیین نامه تهیه و ابلاغ می کند اجرا نمایند مسئولیت این امور مستقیماً به عهده مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره خواهدبود.
   ماده۱۸ـ مؤسسات موظفند نسبت به تأمین لباس، تجهیزات و کارت شناسایی نگهبانان و مراقبان اقدام نمایند.
   تبصره۱ـ نوع، شکل، رنگ، علائم لباس و کارت شناسایی کارکنان، نگهبانان و مراقبان توسط ناجا تعیین و ابلاغ خواهدشد. همچنین تجهیزات شخصی نگهبانان در چارچوب خط مشی های مصوب شاک توسط ناجا تعیین می گردد.
   تبصره۲ـ کارت شناسایی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مؤسسات توسط مرکز انتظام صادرخواهدشد و در صورت انفکاک از مسئولیت کارت شناسایی باید به ناجا عودت شود.
   تبصره۳ـ مؤسسات موظفند به محض قطع همکاری هر یک از کارکنان و نگهبانان نسبت به دریافت و استرداد کارتهای شناسایی صادره اقدام نمایند.
   تبصره۴ـ استفاده از لباس و تجهیزات خاص، توسط کارکنان، نگهبانان و مراقبان فقط به هنگام انجام وظیفه مجاز خواهد بود.
   تبصره۵ ـ کلیه کارت های شناسایی مورد استفاده در مؤسسات توسط ساحفا ناجا طراحی و چاپ خواهد شد و در اختیار مرکز انتظام برای صدور و یا تحویل به مؤسسات قرار می گیرد و تأمین هزینه آن بر عهده مؤسسه مربوط می باشد.
   ماده۱۹ـ مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره، کارکنان و نگهبانان و مراقبان مؤسسات پس از احراز شرایط جذب، موظفند متناسب با رتبه ابلاغی ناجا، دوره های آموزشی موردنیاز را در مراکز آموزشی مورد تأیید ناجا طی نمایند و بکارگیری آنان منوط به ارائه گواهینامه طی دوره آموزشی یا کفایت آموزش از سوی ناجا خواهد بود.
   تبصره۱ـ دستورالعمل دوره های آموزشی توسط ناجا تهیه و ابلاغ می گردد و هزینه برگزاری آموزشها به عهده مؤسسات خواهد بود.
   تبصره۲ـ تا زمان شکل گیری مؤسسات تخصصی که قادر به ارائه آموزشهای مورد نیاز کارکنان و نگهبانان باشند، ناجا مجاز است آموزشهای لازم را ارائه نماید و هزینه های تمام شده را دریافت و عیناً در امور آموزشی مصرف نماید.
   ماده۲۰ـ مؤسسات موظفند موارد ذیل را مستمراً به مرکز انتظام یا واحدهای ذیربط ناجا در استانها یا شهرستانها گزارش نمایند:
   الف ـ قراردادهای منعقده، تمدید شده، فسخ شده و یا خاتمه یافته با کارفرمایان.
   ب ـ فهرست اسامی کارکنان و نگهبانان جذب شده و یا منفک شده.
   ج ـ عناوین آموزشهای ارائه شده به نگهبانان و کارکنان به همراه ساعات آموزش.
   د ـ گزارش وقایع اتفاقیه در حوزه مسئولیت (مصادیق مربوط توسط ناجا تهیه و ابلاغ خواهد شد)
   هـ ـ هرگونه تغییر در اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل (قبل از انجام تغییرات)
   تبصره ـ سایر گزارش های لازم در زمینه وظایف محوله به مؤسسات، مطابق مقرراتی که ناجا ابلاغ می نماید تهیه و به مراجع ذیربط ارائه می شود.
   ماده۲۱ـ دستورالعمل سقف و ضوابط کلی هزینه های قابل دریافت مؤسسات بابت ارائه خدمات مورد نظر این آیین نامه و ضوابط کنترل و نظارت بر کار مؤسسات توسط ناجا تهیه و ابلاغ می شود. مؤسسات بابت اینگونه موارد وجهی پرداخت نمی کنند.
   ماده۲۲ـ هیچ گونه الزام و اجباری برای افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی بمنظور عقد قرارداد با مؤسسات وجود ندارد و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

   فصل چهارم « رسیدگی به تخلفات»

   ماده۲۳ـ عدم رعایت مفاد این آیین نامه، اساسنامه و دستورالعمل و ضوابط ابلاغی ناجا توسط مؤسسات، تخلف محسوب می شود و بمنظور رسیدگی به آن کمیسیونهای رسیدگی به تخلفات به شرح مواد آتی تشکیل و اقدامات لازم را بعمل خواهند آورد.

عناوین و مصادیق تخلفات و چگونگی برخورد با هر یک از آنها و اختیارات کمیسیونهای رسیدگی در محدوده مقررات عمومی کشور در قالب یک دستورالعمل توسط ناجا تهیه و پس از تصویب وزیر کشور ابلاغ و اجرا خواهد شد.
ماده۲۴ـ کمیسیون بدوی رسیدگی به تخلفات مؤسسات در استان مرکب از افراد ذیل می باشد:
الف ـ فا استان یا جانشین وی رئیس کمیسیون
ب ـ نماینده استانداری عضو کمیسیون
ج ـ نماینده دادستان عمومی و انقلاب استان عضو کمیسیون
د ـ رئیس حفاظت اطلاعات فا استان عضو کمیسیون
هـ ـ رئیس پلیس پیشگیری فا استان عضو و دبیر کمیسیون
تبصره۱ـ در مواردی که موضوع کمیسیون نیاز به حضور کارشناسان تخصصی یا سایر مسئولین ذیربط داشته باشد، از آنان بعنوان مشاور دعوت بعمل خواهد آمد.
تبصره۲ـ در شهرستان هایی که دارای چندین مؤسسه هستند با تشخیص کمیسیون تجدیدنظر، کمیسیون مستقل، قابل تشکیل می باشد که با ترکیب و وظایف مشابه کمیسیون استان فعالیت خواهند نمود.
ماده۲۵ـ کمیسیون بدوی با حضور مدیرعامل یا نماینده قانونی مؤسسه تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات وی و بررسی های لازم چنانچه وقوع تخلف را محرز دانست می تواند در چارچوب دستورالعمل ماده ۲۳ نسبت به صدور رأی در موارد ذیل اقدام نماید:
الف ـ تذکر کتبی با درج در پرونده
ب ـ اعمال محدودیت و یا ممنوعیت در عقد قراردادهای جدید
ج ـ تنزیل موقت رتبه فعالیت مؤسسه
د ـ تنزیل دائم، عدم تمدید، ابطال و لغو موقت یا دائم پروانه فعالیت موسسه
تبصره۱ـ مدت و میزان اعمال تنبیهات مذکور در چارچوب دستورالعمل ماده ۲۳ توسط کمیسیون تعیین می گردد.
تبصره۲ـ رأی صادره در مورد بندهای (الف ـ ب و ج) قطعی و لازم الاجرا است ولی در مورد بند (د) محکوم علیه می تواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ از کمیسیون تجدیدنظر تقاضای رسیدگی نماید. کمیسیون مذکور موظف است حداکثر ظرف دو ماه تشکیل جلسه دهد و موضوع را بررسی و رأی نهایی را اتخاذ و ابلاغ نماید.
تبصره۳ـ در صورتی که مدیرعامل یا نماینده قانونی وی پس از ۲ بار دعوت در کمیسیون بدوی شرکت ننمود، کمیسیون بدوی غیاباً موارد را بررسی و مبادرت به صدور رأی خواهد کرد. این رأی پس از ابلاغ ظرف ۱۰ روز قابل واخواهی در کمیسیون بدوی می باشد.
ماده۲۶ـ کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات مؤسسات با عضویت اشخاص ذیل در پلیس پیشگیری ستاد ناجا تشکیل و وظیفه آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آراء قابل تجدیدنظر کمیسیونهای بدوی خواهد بود:
الف ـ رئیس پلیس پیشگیری ناجا رئیس کمیسیون
ب ـ نماینده دادستان عمومی و انقلاب کل کشور عضو کمیسیون
ج ـ نماینده معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور عضو کمیسیون
د ـ نماینده ساحفا ناجا عضو کمیسیون
هـ ـ رئیس مرکز انتظام ناجا عضو و دبیر کمیسیون
تبصره۱ـ کمیسیون تجدیدنظر می تواند عنداللزوم از مدیرعامل و یا نماینده قانونی مؤسسه برای استماع اظهارات آنان دعوت بعمل آورده و سپس اعلام نظر نماید.
تبصره۲ـ رأی صادره توسط کمیسیون تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا می باشد. ملاک تصمیم گیری در کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر آرای اکثریت اعضاء (حداقل سهرأی) خواهندبود.
تبصره۳ـ کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر می توانند حسب مورد از نماینده اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی یا نمایندگان سایر دستگاهها و پلیس های تخصصی و معاونتهای ناجا یا سایر مراجع استانی و کشوری بدون حق رأی دعوت بعمل آورند.

   فصل پنجم « سایر مقررات»

   ماده ۲۷ـ نظر به اینکه حراست از اماکن و تأسیسات طبقه بندی شده، ایجاد امنیت در نگهداری و جابجایی وجوه و اوراق بهادار، نظارت بر نگهداری و مصرف مواد ناریه، جزء وظایف و مأموریتهای ناجا است که بنا بر ضرورت به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه اجرای بخشی از این وظایف به مؤسسات موضوع این آیین نامه محول شده است لذا ناجا ضمن نظارت و کنترل دقیق بر عملکرد مؤسساتی که امر حفاظت و نگهبانی را بر عهده دارند، مکلف است کارکنان مسلح مورد نیاز این قبیل مأموریت ها را در مواقع ضروری تأمین نماید.
   تبصره۱ـ کارکنان مسلح بکارگیری شونده، تحت امر ناجا اجرای مأموریت خواهند کرد. نحوه ارتباط کاری این نیروها با مؤسسه و میزان حق الزحمه آنان که توسط مؤسسه پرداخت خواهد شد بر اساس دستورالعملی است که توسط ناجا تهیه و ابلاغ می شود. در صورت بروز هر گونه حادثه ناشی از مأموریت برای کارکنان مسلح، مشمول مقررات مربوط در نیروی انتظامی خواهند بود.
   تبصره۲ـ بکارگیری و تسلیح بازنشسته های نیروهای مسلح و بسیجیانی که آموزش نظامی دیده اند همچنین نیروهای شیفت استراحت نیروهای مسلح (منوط به موافقت سازمان مربوطه) با رعایت سیاستهای ابلاغی نیروهای مسلح و ملاحظات حفاظتی و امنیتی در این زمینه، توسط رده انتظامی مربوط بلامانع است و مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود.
   ماده۲۸ـ وظایف پلیس های تخصصی در قبال مؤسسات:
   ۱ـ تهیه و تدوین شرح وظایف مؤسسات موضوع این آیین نامه
   ۲ـ راه اندازی سامانه های ارتباطی برای ارائه خدمات الکترونیکی با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در آیین نامه امنیت فاوا
   ۳ـ حمایت و پشتیبانی های آموزشی و فنی واحدهای مرتبط بر اساس مفاد این آیین نامه
   ۴ـ نظارت بر نحوه ارتباط و انجام وظایف محوله به مؤسسات
   ماده۲۹ـ وظایف کلانتری ها و پاسگاه های ناجا در قبال مؤسسات:
   ۱ـ تهیه و ابلاغ کد شناسایی نگهبان ها برای ارتباط با مراکز پلیسی
   ۲ـ نظارت بر وضعیت و عملکرد نگهبان ها
   ۳ـ امضاء دفتر ثبت وقایع و تعرفه خدمتی نگهبان ها توسط رئیس واحد گشت در صورت لزوم
   ۴ـ تنظیم صورتجلسات و تحویل گرفتن و انتقال متهمین یا مظنونین به همراه لوازم و اموال همراهان آنان از نگهبانان یا مراقبین مؤسسات
   ۵ ـ اعزام واحد گشتی به محل استقرار نگهبان ها بنا به ضرورت و درخواست نگهبان یا مؤسسه
   ۶ ـ حمایت و پشتیبانی انتظامی از نگهبان ها در راستای مأموریتهای محوله به آنان
   ماده۳۰ـ ناجا موظف است ترتیبی اتخاذ نماید حتی المقدور گسترش جغرافیایی مؤسسات در کشور بر مبنای نیاز مناطق (به گونه ای که رقابت سالم ایجاد شود) صورت پذیرد.
   ماده۳۱ـ هرگونه تبلیغات، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در جهت معرفی مؤسسات و فعالیت آنان از سوی مؤسسات با مجوز و نظارت ناجا صورت خواهد گرفت.
   ماده۳۲ـ تعیین سیاستها و خط مشی های کلی (با پیشنهاد ناجا) نظارت عالیه بر حُسن اجرای آیین نامه، بر عهده شاک و نظارت بر اجرای این آیین نامه و دستورالعملهای مربوطه به عهده ناجا است و در همین چارچوب ناجا مسئول ارائه پاسخ به دستگاهها و سازمانها و سایر مبادی ذیربط می باشد.
   ماده۳۳ـ چنانچه بنا به درخواست مؤسسات، ناجا تجهیزات و بسترهای ارتباطی موردنیاز مؤسسات را تأمین کند مجاز است هزینه های آن را (بر مبنای قیمت تمام شده) و طبق مجوزهای قانونی دریافت نماید.
   ماده۳۴ـ مؤسسات مشمول این آیین نامه مجاز به تشکیل شرکت تعاونی، اتحادیه، انجمن صنفی و مشابه آن نمی باشند.
   ماده۳۵ـ با توجه به سیاست کلی در واگذاری امور اجرایی برخی از خدمات انتظامی به بخش خصوصی با حفظ سیاست گذاری و کنترل و نظارت ناجا، به ناجا اجازه داده می شود با رعایت موارد زیر نسبت به صدور مجوز ایجاد مؤسسات خدمات انتظامی تحت عنوان (دفاتر خدمات الکترونیک پلیس) اقدام نماید. این دفاتر مشابه مؤسسات مذکور در این آیین نامه خواهند بود که شرح فعالیت و ساز و کارهای آنها و نحوه تعامل بین آنها و ناجا با پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید ساحفا ناجا از طریق ستاد کل به تصویب فرماندهی معظم کل قوا خواهد رسید.
   الف ـ آن دسته از فعالیت های واگذاری به مؤسسات و دفاتر خدمات الکترونیک پلیس که منجر به صدور اسناد و مدارک و اوراق بهادار از قبیل گذرنامه، گواهینامه، پایان خدمت، گواهی عدم سوء پیشینه و… می گردد کنترل و تأیید صحت و اصالت اقدامات و فعالیت های مقدماتی انجام شده برای صدور اسناد و مدارک مذکور باید صرفاً توسط کارکنان ناجا انجام پذیرد.
   ب ـ ناجا موظف است در خصوص واگذاری انجام هر نوع خدمات انتظامی جدید به مؤسسات و دفاتر خدمات الکترونیک پلیس الزامات و ملاحظات امنیتی و حفاظتی را از ساحفا ناجا استعلام و آنها را در فرآیندها و ساز و کارهای ابلاغی ملاک عمل قرار دهد و تا تحقق شرایط و الزامات امنیتی و حفاظتی از واگذاری امور به مؤسسات و دفاتر مزبور خودداری نماید.
   ماده۳۶ـ امور و فعالیتهای واگذار شده بشرح ذیل که هم اکنون در دفاتر خدمات الکترونیک پلیس و مؤسسات، جاری و در حال اجرا می باشد کماکان تداوم خواهد داشت لکن ناجا موظف است این فعالیتها را نیز حداکثر ظرف مدت ۳ ماه با ضوابط و مقررات و ساز و کارهای تعیین شده در این آیین نامه تطبیق داده و نسبت به اصلاح موارد اقدام نماید و در صورت عدم تطابق در مهلت تعیین شده از ادامه فعالیت آنها جلوگیری نماید:
   ۱ـ دریافت مدارک و اسناد مربوط به تمدید و یا تعویض و یا صدور المثنی گواهینامه رانندگی پایه یکم و دوم
   ۲ـ آزمون های راهنمایی و رانندگی
   ۳ـ صدور عدم خلافی خودروها و موتورسیکلت و موارد مربوط به معاینه و شماره گذاری و اصالت خودرو و موتورسیکلت
   ۴ـ رسیدگی به شکایات صورت وضعیت خلافی خودرو (ثبت شکایات و اعلام نتیجه)
   ۵ ـ دریافت مدارک و اسناد مربوط به صدور گذرنامه
   ۶ ـ دریافت مدارک و اسناد مربوط به کارت پایان خدمت یا معافیت وظیفه (صدور اولیه ـ المثنی)
   ۷ـ دریافت مدارک و انجام اقدامات مقدماتی (تکمیل فرمهای مربوط و ثبت اثر انگشت متقاضی) به منظور صدور گواهی عدم سوء پیشینه
   ۸ ـ دریافت مدارک و اسناد مربوط به درخواست پروانه کسب
   تبصره ـ مواردی که در آینده قرار است علاوه بر موارد ذکر شده در بالا به دفاتر خدمات الکترونیک پلیس و مؤسسات واگذار شود باید متناسب و منطبق با ساز و کارها و ضوابط و مقررات معین در این آیین نامه بوده و واگذاری آنها باید پس از تصویب فرماندهی معظم کل قوا انجام پذیرد.
   ماده۳۷ـ مسئولیت نظارت و کنترل بر رعایت کلیه امور حفاظت اطلاعاتی در این مؤسسات و دفاتر خدمات الکترونیک پلیس بر عهده ساحفا ناجا بوده که در چارچوب اساسنامه مصوب سازمان و دستورالعملهای ابلاغی وظایف خود را انجام دهد.
   ماده۳۸ـ ناجا موظف است وضعیت و فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک پلیس و مؤسساتی که قبل از تصویب این آیین نامه در زمینه امور خدمات انتظامی، حفاظتی، مراقبتی، نگهبانی و امثال آن تشکیل شده اند و در حال حاضر فعال می باشند را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از زمان انتشار رسمی این آیین نامه، با ضوابط و مقررات آن تطبیق داده و نسبت به اصلاح موارد اقدام و در صورت عدم تطابق در مهلت مناسب تعیین شده، از ادامه فعالیت مؤسسه یا دفتر ذیربط جلوگیری نماید.
   ماده۳۹ـ اصلاح این آیین نامه به پیشنهاد وزارت کشور یا ناجا، پس از تأیید ستاد کل به تصویب فرماندهی معظم کلقوا خواهدرسید. همچنین تفسیر این آیین نامه با ستاد کل می باشد.
   این آیین نامه مشتمل بر پیش گفتار، ۵ فصل، ۳۹ ماده و ۳۸ تبصره طی گردشکار شماره ۷۴۳۶۶ ستاد کل نیروهای مسلح به محضر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا تقدیم و در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۸۸ مورد تصویب قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *