اصول حفاظت فیزیکی

در انجام امور حفاظتی ضمن بکارگیری تکنولوژی و تجهیزات و نیروی انسانی آموزش دیده اصول ذیل بایستی رعایت گردد: کنترل و شناسایی مراجعه کنندگان با استفاده از روش اسکورت یا ثبت مشخصات و صدور برگه ملاقات نکته: با عنایت به اینکه شرکتهای حفاظتی در واقع آزانس های امنیتی خصوصی هستند و مراقبتهای حفاظتی برای ح...

آیین نامه اجرایی مؤسسات خدمات انتظامی (حفاظتی و مراقبتی)

آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤسسات خدمات انتظامی (حفاظتی و مراقبتی) ۱۴/۹/۱۳۸۸ شماره۳۶/۴۸۱۵/ط آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤسسات خدمات انتظامی (حفاظتی و مراقبتی) ستاد کل نیروهای مسلح ـ معاونت طرح و بر...